Խորհրդատվություն – նախնական խորհրդատվությունը անվճար

Հաշվապահական հաշվառում, ֆինանսական վերլուծություն

Հաշվապահական և հարկային խորհրդատվություն,

Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում և ծրագրային ներդրում,

Հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների պլանավորում,

Հարկային ստուգումների ընթացքում կազմակերպության շահերի պաշտպանություն,

Հարկային և այլ պարտադիր վճարների պլանավորում և մոնիթորինգ,

Աշխատաժամանակի, արձակուրդայինների ու անաշխատունակության նպաստների հաշվառում

Աշխատավարձի հաշվարկ, վճարումների (բանկային փոխանցումով և կանխիկ) կազմում և այլն:

Աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրի, հերթափոխային գրաֆիկների,արձակուրդային գրաֆիկների կազմում և վարում, ներքին կանոնակարգի կազմում:

Աշխատակիցների հետ աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերի, պայմանագրերի, համաձայնագրերի կազմում` համաձայն գործող օրենսդրության: