Մատուցվում է հետևյալ ծառայությունները ՀՀ պետական գնումների (մրցույթների) գործընթացի շրջանակներում՝ Գնումների մասին ՀՀ օրենքին համապատասխան.


Խորհրդատվություն – նախնական խորհրդատվությունը անվճար

Մասնակիցների գրանցում պետական գնումների էկելտրոնային համակարգ (armeps.am)

Ոլորտների մշտադիտարկում

Մրցույթների փաթեթների պատրաստում

Մրցույթի հայտերի կազմում և ներկայացում թղթային/էլեկտրոնային ձևով (armeps.am և gnumner.am)

Հաղթող ճանաչված մասնակցից պահանջվող փաստաթղթերի հանձնում

Կնքվելիք պայմանագրերի կետերի դիտարկում, պայմանագրերի նախագծերի պատրաստում, պայմանագրի լիազորությունների վերահսկում

Հանձնման-ընդունման արձանագրությունների պատրաստում և ներկայացում թղթային/էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (armeps.am և gnumner.am):

Պետական գնումների գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության ծառայություններ ՀՀ Գնումների մասին օրենքի շրջանակներում: